خبرخوان

‌اخبار

نامه دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد مبني بر اعلام ليست كاميونهاي وارداتي زير سه (3) سال ساخت موضوع بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه تائيديه اوليه از آن سازمان اخذ نموده اند. به استناد اين نامه، علاوه بر كاميون با برند و مدلهاي تائيد شده قبلي، كاميونهاي ولوو FH460 و ولوو FH540 و مرسدس بنز ACTROS 1842 و مرسدس بنز ACTROS 1845و مرسدس بنز ACTROS 1848 نيز تائيديه اوليه از اين سازمان اخذ نموده است.

نامه دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد مبني بر اعلام ليست كاميونهاي وارداتي زير سه (3) سال ساخت موضوع بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه تائيديه اوليه از آن سازمان اخذ نموده اند. به استناد اين نامه، علاوه بر كاميون با برند و مدلهاي تائيد شده قبلي، كاميونهاي رنو T520 نيز تائيديه اوليه از اين سازمان اخذ نموده است.

پيرو دستور دادستان محترم استان تهران مبني بر تسريع در انجام امور مربوط به واردات كاميون‌هاي زير سه(3) سال ساخت از محل بند(ث) ماده(30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، ضروری است با قيد فوريت نسبت به پيگيري امور مربوط به اخذ تائيديه‌هاي كاميون‌هاي ثبت سفارش شده تا تاریخ 22/6/1400 از دستگاه‌هاي ذيربط و ترخیص کامیون ها اقدام گردد.

اعلام فهرست شركتهاي بازرسي مورد تائيد سازمان حفاظت محيط زيست براي انجام بازرسي كاميونهاي وارداتي زير سه (3) سال ساخت از محل بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور

فرآيند اجرايي طرح واردات كاميون‌هاي زير سه(3) سال ساخت از محل بند(ث) ماده(30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، كه در سامانه rpf.rmto.ir نيز درج شده، بصورت سيستمي و از طريق سامانه‌هاي جامع تجارت و نوسازي (rpf) انجام مي‌شود. بر اين اساس، نيازي به مراجعه حضوري افراد به اين سازمان نبوده و به كليه امور بصورت مكانيزه و بر اساس اولويت ثبت نامه در دبيرخانه سازمان رسيدگي مي‌شود.

به استناد نامه شماره 14423/310/1400 مورخ 26/04/1400 شركت بازرسي صنعت آزمون آراد تا اطلاع ثانوي از فهرست شركت‌هاي مجاز سازمان حفاظت محيط زيست جهت انجام فرايندهاي مربوط به بازرسي كاميون‌هاي وارداتي زير سه (3) سال ساخت موضوع بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور خارج شده است.

اطلاعيه واردات كاميون‌هاي زير سه (3) سال ساخت (سال 2018 به بعد) از محل بند(ث) ماده (30) در سال 2021 ميلادي

طبق مقررات قانوني، هر واردكننده از لحاظ تعداد بايد حداقل به تعداد كاميون وارداتي و از نظر ظرفيت بايد به ميزان حداكثر 3 تن كمتر از ظرفيت كاميون‌هاي وارداتي (به ازاي هر كاميون) كاميون اسقاط نمايد. مثلاً اگر واردكننده‌اي 10 دستگاه كاميون با ظرفيت مجموع 440 تن وارد نمود، بايد حداقل 10 دستگاه كاميون با ظرفيت حداقل 410 تن اسقاط نمايد. ضمناً اگر ظرفيت 10 دستگاه كاميون اسقاطي 410 تن نبود، مي‌بايست با اسقاط يك يا چند كاميون ديگر با ظرفيت بالاي 15 تن اين ظرفيت را تكميل نمايد.

كليه واردكنندگاني كه طي سال ميلادي 2021، درصدد انجام فرآيند واردات کامیون های زیرسه (3) سال ساخت می‌باشند، موظفند قبل از خرید کامیون و وارد نمودن كاميون‌هاي خود به مرز، حتما تائيديه اوليه مبني بر احراز شرایط واردات كاميون‌ را از اين سازمان اخذ نمايند. بدیهی است ورود کامیون به مرز بدون داشتن تاییدیه اولیه منجر به عدم صدور مجوز واردات از طرف این سازمان می باشد.

ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي در راﺳﺘﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎري ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزي و براساس ماده (30) قانون اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ 1399/03/03 از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺎري ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ در آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد(www.rmto.ir) ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ثبت‌نام ﺑﻌﻤﻞ آورد.