نامه دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فهرست شرکتهای عرضه کننده خودروهای تجاری (کامیون و کشنده) دارای تائیدیه خدمات پس از فروش

چهارشنبه، 25 اسفند 1400

نامه دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فهرست شرکتهای عرضه کننده خودروهای تجاری (کامیون و کشنده) دارای تائیدیه خدمات پس از فروش

نظرات (0)