نامه دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران

شنبه، 6 آذر 1400

نامه دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران به ناظران، مدیران کل و معاونین امور گمرکی گمرکات اجرایی در خصوص مشکلات مربوط به ترخیص کامیونهای زیر سه (3) سال ساخت از محل بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور