مصوبات كارگروه نوسازي ناوگان در خصوص سقف مصوب واردات براي اشخاص حقيقي و اسناد واگذاري كاميونهاي وارداتي توسط شركتهاي حمل و نقل (گروه 2)

سه شنبه، 18 آبان 1400

1-  سقف تعداد كاميون‌هاي وارداتي براي ثبت‌نام اشخاص حقيقي در طرح كاميون‌هاي زير 3 سال ساخت از تاريخ ابلاغ (18-08-1400)، بیست (20) دستگاه تعيين و در صورت تائيد عملكرد شخص توسط سازمان، اين عدد يك بار قابل افزايش خواهد بود. درخواستهايي كه قبل از اين تاريخ در دبيرخانه سازمان ثبت شده‌اند، مشمول اين حكم نبوده و طبق روال نسبت به تقاضاي ايشان اقدام مي‌گردد.

2-  از تاریخ 15/09/1400 شركت‌هاي حمل و نقل (گروه 2) می بایست بنا به درخواست طرف قرارداد خود، صد درصد از مالکیت کامیون را بنام ایشان منتقل و یا به نام وی شناسنامه مالکیت صادر نمایند، در این صورت مشابه گروه 3 مشمول پرداخت ضمانتنامه بانکی می‌گردند. مبلغ ضمانت نامه مذکور پنج درصد (5%) تعیین می گردد. چنانچه صد درصد مالکیت وسيله نقليه مطابق ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل به نام شرکت باشد، مشمول ارائه ضمانتنامه مذکور نمی باشد. چنانچه تا قبل از تاريخ فوق، شماره گذاری صورت گرفته باشد، بنا به درخواست مالک، شرکت می بایست طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انتقال قدرالسهم شرکت به صاحب سایر سهم مالکیت اقدام نمایند. بدیهی است که بنا به اعلام و ارائه مستندات توسط شركت به سازمان، نامه شماره‌گذاري به پليس ارسال مي‌گردد و براي كاميون‌هايي كه قبلاً براي شماره‌گذاري به ناجا معرفي شده‌اند و تاكنون پلاك نشده‌اند، بنا به درخواست مكتوب شركت، نامه اصلاحيه بر اساس شرایط ذکر شده ارسال مي‌گردد.