حذف شركت بازرسي صنعت آزمون آراد از فهرست شركت‌هاي مجاز سازمان حفاظت محيط زيست

يكشنبه، 10 مرداد 1400

به استناد نامه شماره 14423/310/1400 مورخ 26/04/1400 شركت بازرسي صنعت آزمون آراد تا اطلاع ثانوي از فهرست شركت‌هاي مجاز سازمان حفاظت محيط زيست جهت انجام فرايندهاي مربوط به بازرسي كاميون‌هاي وارداتي زير سه (3) سال ساخت موضوع بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور خارج شده است.