اطلاع رساني در خصوص نامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماليات بر ارزش افزوده

سه شنبه، 23 آذر 1400

بدينوسيله به آگاهي مي‌رساند؛ كليه واردكنندگان كاميون‌هاي زير سه (3) سال ساخت از محل بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مكلف به اجراي مفاد نامه شماره 10029/230/ص مورخ 13/09/1400 (ثبتي 138145) (موجود در سامانه RPF ) معاون محترم درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور می باشند وهیچگونه وجهی مازاد بر مفاد اعلامی بابت مالیات بر ارزش افزوده چه به صورت نقد و چه غیر نقد، اخذ ننمایند. قرارگرفتن این نامه در سایت RPF به منزله ابلاغ به واردکنندگان می باشد.