اطلاعیه درخصوص تعداد و ظرفیت کامیون های اسقاطی بند ث ماده 30 قانون احكام دایمی

سه شنبه، 14 بهمن 1399

طبق مقررات قانوني، هر واردكننده از لحاظ تعداد بايد حداقل به تعداد كاميون وارداتي و از نظر ظرفيت بايد به ميزان حداكثر 3 تن كمتر از ظرفيت كاميون‌هاي وارداتي (به ازاي هر كاميون) كاميون اسقاط نمايد. مثلاً اگر واردكننده‌اي 10 دستگاه كاميون با ظرفيت مجموع 440 تن وارد نمود، بايد حداقل 10 دستگاه كاميون با ظرفيت حداقل 410 تن اسقاط نمايد. ضمناً اگر ظرفيت 10 دستگاه كاميون اسقاطي 410 تن نبود، مي‌بايست با اسقاط يك يا چند كاميون ديگر با ظرفيت بالاي 15 تن اين ظرفيت را تكميل نمايد.