هشدار جدی به مالكان كاميون‌های فرسوده

استعلام ناوگان فرسوده مشمول طرح

لطفا شماره وی‌آی‌ان کامیون اسقاطی را وارد کنید.
استعلام سن و ظرفیت ناوگان

استعلام وضعیت اسقاط

استعلام معاینه فنی

استعلام وضعیت استفاده از ناوگان در سایر طرح‌های نوسازی

مراحل ثبت درخواست

مراحل از ثبت‌نام تا ترخیص کامیون

۱

ثبت نام

۲

درخواست ثبت سفارش

۳

تایید سفارش

۴

واردات

5

ترخیص کامیون

6

شماره گذاری

‌اخبار